Start onderzoek energiegebruik operatiekamers

Nieuws

Landelijk Netwerk de Groene OK gaat een onderzoek uitvoeren naar het energiegebruik van het luchtbehandelingssysteem van operatiekamers. Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op basis van de Urgenda agenda maatregel 51.

Landelijk Netwerk de Groene OK is een samenwerkingsverband van vijftien wetenschappelijke en beroepsverenigingen die de zorg op de OK willen verduurzamen en is medeondertekenaar van de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’. Het Landelijk Netwerk stimuleert en ondersteunt individuele medisch specialisten en zorgprofessionals die werkzaam zijn op de OK om op duurzame wijze bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. De werkgroep Energie houdt zich bezig
met CO2-reductie en energiebesparing op het operatiecomplex. Het energieverbruik van een operatiecomplex is wezenlijk anders dan dat van een volledig ziekenhuis. Voor een operatiecomplex geldt namelijk dat meer dan ca. 90% van het energieverbruik veroorzaakt wordt door de luchtbehandeling.

HET ONDERZOEK
Vanuit de werkgroep Energie is er een onderzoek gestart, waarbij een promovendus gaat t onderzoeken wat het energiegebruik van operatiekamers in Nederland is en welk besparingspotentieel aanwezig is. De promovendus van de Technische Universiteit Delft (drs. ing. Jos Lans) wordt
bij dit onderzoek primair begeleid door TNO (dr. Roberto Traversari) en Royal HaskoningDHV (ir. Anne Brouwer). Daarnaast zal de werkgroep Energie de promovendus met raad en daad bijstaan.

Binnen het onderzoek zal op basis van vragenlijsten geïnventariseerd worden hoeveel verschillende typologieën operatiekamers er binnen de ziekenhuizen aanwezig zijn. Van een aantal operatiekamers zal in de praktijk worden gemeten wat het energiegebruik is. Op basis van deze metingen
en de in kaart gebrachte ventilatie-installaties zal per operatiekamer en per ventilatie-installatietypologie een inschatting worden gemaakt van het energiegebruik van de Nederlandse operatiekamers bij ziekenhuizen. Van de verschillende typologieën zal op basis van een simulatiemodel worden berekend wat het besparingspotentieel van verschillende maatregelen is.
Maatregelen die nu al gedefinieerd zijn, betreffen:
1. Het vergaand reduceren van de hoeveelheid verse buitenlucht
en recirculatielucht op de momenten dat een operatiekamer niet
in gebruik is;
2 Het alleen nog bevochtigen van de lucht als de relatieve vochtigheid onder een bepaalde waarde komt;
3 Schakelen tussen verschillende prestatieniveaus (klasse 1 en
klasse 1+ operatiekamers) afhankelijk van het type ingreep;
4 Uitschakelen van randapparatuur zoals verlichting en medische apparatuur zoals anesthesietoestel, monitoren, etc.
Het onderzoek is recent gestart en zal een doorlooptijd hebben van ongeveer 18 maanden.

VOLLEDIGE MEDEWERKING
Landelijk Netwerk de Groene OK vraagt aan ziekenhuizen om, indien mogelijk, volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Indien u nog niet benaderd/betrokken bent en wel graag wil bijdragen aan dit onderzoek, kunt u dat aangeven aan de voorzitter van de werkgroep Energie (Sandra Lako) via de e-mail van de groene OK: info@degroeneok.nl. Via deze route
kunt u ook suggesties voor aanvullende maatregelen aanleveren, waarvan het energiebesparingspotentieel kan worden onderzocht.

Download het artikel Bouwen aan de zorg