Terugblik eerste Invitational Landelijk Netwerk de Groene OK: één jaar later

Nieuws

Op 12 april organiseerde het Landelijk Netwerk de Groene OK een eerste Invitational. Het Landelijke Netwerk de Groene OK bestaat ruim een jaar en daar werd bij stil gestaan. Meer dan 125 belangstellenden registreerden zich voor deze avond.

De avond werd geopend door Jeroen Meijerink, voorzitter van het Landelijke Netwerk de Groene OK. “Ik ben erg blij dat we vandaag weer fysiek bij elkaar kunnen zijn. Ik wens jullie een mooie en leerzame avond.”

Frank Willem Jansen – vicevoorzitter – vertelde meer over het doel van de avond. “Het is mooi om te kunnen laten zien wat we het afgelopen jaar hebben bereikt, maar het is ook belangrijk om met elkaar te delen waar we tegenaan lopen en hoe we de komende jaren verder moeten. Daarvoor hebben wij uw kennis en kunde nodig. Ik hoop persoonlijk dat wij als Landelijk Netwerk de Groene OK over vijf jaar niet meer hoeven te bestaan en dat wij onszelf overbodig hebben gemaakt.”

Hoe kan duurzaamheid een plek krijgen in landelijke richtlijnen? Bijvoorbeeld door het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf in nieuwe of te reviseren landelijke richtlijnen voor medisch specialisten. Het initiatief – door Landelijk Netwerk de Groene OK, met SKMS gelden, en in samenwerking met het Kennisinstituut – werd nader toegelicht door arts onderzoeker Kim van Nieuwenhuizen. Uiterlijk maart 2023 is de leidraad beschikbaar.

De Groene Barometer voor de OK wordt momenteel ontwikkeld door het LUMC, Radboudumc en Gupta Strategists. Hans Friedericy gaf uitleg over het project. Het doel van de barometer is meten, vergelijken en inspireren. De uitkomst van de barometer is een rapportage van een operatiecomplex met scores op CO2-footprint, overall score proces en gedrag en status structuur en bewustzijn. Deze resultaten kunnen worden vergeleken met andere operatiecomplexen in Nederland.

Vervolgens ging de groep uiteen voor deelsessies om verder te praten over één van de vier thema’s van het landelijke netwerk. De deelsessie over Plastic afval werd voorgezeten door Redmer van Leeuwen. Gastsprekers voor deze sessies waren Marjolijn Klaver – Managing director Johnson & Johnson en Anne Marie van den Berg – adviseur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De conclusie? Minder disposables. Iedereen wil het, maar we moeten het samen doen. Krachten bundelen is hier het toverwoord.

De deelsessie Energie werd voorgezeten door werkgroepvoorzitter Sandra Lako. Gastsprekers voor deze sessie waren Stéphanie van de Wiel – beleidsadviseur energietransitie utiliteitsbouw bij het Ministerie van BZK en Stef Strik – coördinator energiebesparing bedrijven at Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De eyeopener van de avond was dat een ziekenhuis verplicht is om energiebesparende investeringen door te voeren indien dit binnen vijf jaar wordt terugverdiend.

Deelsessie 3 – onder leiding van werkgroep voorzitter Niek Sperna Weiland – ging over het thema: Anesthesiedampen en Medicijnresten. Tijdens deze sessie werd in de zaal gediscussieerd over een aantal prikkelende stellingen als “Desfluraan en lachgas moeten van overheidswege verboden worden” en “Patiënten mogen een milieubelastende behandeloptie weigeren”. Het leverde een levendige discussie op.

In deelsessie 4 – onder leiding van werkgroepvoorzitter Mike Thijssing – werd gesproken over circulair gebruik instrumentarium. Gastspreker Chris Popma – directeur Applied Medical – sprak over hoe fabrikanten kunnen bijdragen aan de overgang naar circulair instrumentarium. Wederom werd tijdens de sessie het belang van de samenwerking tussen alle verschillende partijen – dokters, industrie, ziekenhuizen, afvalverwerkers etc. – benadrukt om zo snel resultaten te bereiken in het realiseren van circulaire zorg.

Hoe kunnen de Groene Zorg Alliantie en het landelijke netwerk samenwerken om sneller te vergroenen? Evelyn Brakema – medeoprichter en coördinator van de Groene Zorg Alliantie verzorgde de wrap up van de avond. Ze doet een oproep aan de hele zorg om de stappen te nemen die je vanuit je eigen rol kan nemen.

Het slotwoord was aan Ronnie van Diemen – DG Curatieve Zorg. Tijdens de videoverbinding sprak ze de zaal toe. “Als zorgprofessionals bewegen dan gebeurt er ook iets. Jullie zijn belangrijke initiatiefnemers en we hebben samen hoge doelen.” sprak ze. Ook gaf ze de zaal mee dat er momenteel gesproken wordt over een integraal duurzaam gezondheidsakkoord. Dat is echt iets anders dan een zorgakkoord. Tot slot dankte ze alle zorgprofessionals voor hun inzet en sloot af met de woorden “samen sterk!”.

Wij willen alle deelnemers, sprekers en in het bijzonder het Collegium Chirurgicum Neerlandicum bedanken voor het mede mogelijk maken van deze inspirerende avond.

Foto’s: Hans Tak